zazi.com ...roj broj...
=o0,
Alpzlk ,
wzrDa ,
p/Tya&ca,
hXahX,
yayavr
mhefIl ,
mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI ,
lok ivcar ,
tmara ivcar
,
Font Download , zazi@zazi.com


|| p&ca&g ||  ra=I -ivQy || suivcar || rmuj  || AjmavI juvo || hvaman ||

Send To Friend

AjmavI juvo
  1. papDne =ekta phela be baju tel lgaDIene p2I =ekIAe tae tXela papD jvae Svad Aave 2e.

  2. rae4lInae lae4 v0elae haey tae tene PlaS4IknI begma& mUkI if/jma& ra`I mUkva9I Aa9ae p8 nhI& Aave Ane k58 p8 nhI& 9ay.

  3. -a@ne kagXma& vI4aXIne if/jma& ra`va9I te v0u smy su0I ta@ rhe 2e.

  4. b4akane jLdI na&`va haey tae pa8Ima& 9aeDI hXdr Ane tel na&`vu.

  5. caemasama& mI5anI br8Ima& 9aeDa =ekela c8a A9va saeparI ra`va9I mI5u kaeru rhe=e.

  6. kemerae var&var n vpratae haey tae dr mihne kba4ma&9I bhar ka7vae Ane dsÝbar v`t iklk krvu& Ane kemerama&9I sel ka7I na&`va.

  7. jae vas8ma& Du&gXI, ls8nI vas besI g: haey tae tema& p&drÝvIs imin4 grm pa8Ima& mI5u& na&`I tema& rheva devu. p2I sabu9I saf krI na&`vu.

  8. saeyma& ka4 lagI gyae haey tae tene sabuma& `aesI ra`vI tena9I ka4 sabuma& wtrI j=e.

  9. juna puStkaema& @vat pDtI A4kavva ma4e Ae `anama& nIce 9aeDu tmaku --ravIne p2I puStkae mUkae.

  10. 9maeRsnI dugR&0 dUr krva ivnegr Ane lI&bu pa8Ima& na&`Ine Ae pa8I9I 9maeRs 0aevu&.