zazi.com ...roj broj...
0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
;kaD$
=o0

Alpzlk
wzrDa
p/Tya&ca
hXahX,
yayavr
Svnad
mhefIl
mu=ayro

kagva8I
vata$lap 
nvlk9a 
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm

phelIpu8I
-jgoiv&dm

AQ4avk
sdai=v
kI4lI

lok ivcar
tmara ivcar

Font Download  zazi@zazi.com


|| p&ca&g ||  ra=I -ivQy || suivcar || rmuj  || AjmavI juvo || hvaman ||

 

Send To Friend

AjmavI juvo
  1. =ekela grm grm c8a `ava9I =rdIma& fer pDe 2e.

  2. kUkrnI A&drnae -agne kaXae pDtae A4kavva tena wpyaeg v`te tema& lI&bunae k4kae na&`vae.

  3. Aek kacna Glasma& bIjae kacnae Glas fsa: jay tae tene f/Ijma& mUkI dae. 9aeDIvar rhI bhar ka7I 2U4ae paD=ae tae srXta9I 2U4ae pDI j=e.

  4. ta&ba A9va ip]aXna vas8 sabuna pa8I9I 0aeta phela lI&bu pr mI5u& --ravI tena9I 3sI na`ae. Ane SvC2 pa8I9I 0ae: lU2Ine kaeru krae.

  5. nva vas8 wprna S4Ikr ka7va ma4e nenpaelIs irmuvr lgaDae.

  6. Aae4aeme4Ik ha9 3DIyaXne if/j wpr mUkva9I te b&0 pDtI n9I.

  7. kpDa& pr baelpen ke :Nkna Da3 pDe tae te pe4/aeilym jelI 3sva9I nIkXI j=e.

  8. kpDa pr Cyu:&gm cae&4I jay tae pe4/ael 3sva9I nIkXI j=e.

  9. `Ir ke dU0pak wkaXtI v`te tema& Aek iskkae na&`I deva9I A9va w&0I rkabI mUkI deva9I `Ir va&s8ma& cae&4=e nhI.

  10. pnIr tXvane bdle tene wkXta pa8Ima& na&`ae pnIr paecu& rhe=e Ane tU4=e nhI&.