zazi.com ...roj broj...
0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
;kaD$
=o0

Alpzlk
wzrDa
p/Tya&ca
hXahX,
yayavr
Svnad
mhefIl
mu=ayro

kagva8I
vata$lap 
nvlk9a 
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm

phelIpu8I
-jgoiv&dm

AQ4avk
sdai=v
kI4lI

lok ivcar
tmara ivcar

Font Download  zazi@zazi.com


|| p&ca&g ||  ra=I -ivQy || suivcar || rmuj  || AjmavI juvo || hvaman ||

 

Send To Friend

AjmavI juvo
  1. @- pr ca&da pDya haey tae ka9ae lgaDIne @- bhar l4ktI ra`vI.

  2. re=mI kpDa& lx ke snla:49I 0aeya p2I 2eLla pa8Ima& nItartI v`te iSpr4na be 4Ipa& na&`va je9I kpDa& nva Ane cmkdar 9=e.

  3. =ahIna Da3a dUr krva ma4e 4ame4anae rs lgaDvae. jae taja Da3 haey tae ra&0elae -at 3svae.

  4. kadvna Da3a dUr krva bafela b4akana pa8I9I 0ae: na&`va.

  5. m0nu& 4Ipu& pa8Ima& na&`vu& jae tXIye besI jay tae m0 sacu& h=e Ane `ae4u& h=e tae pa8InI spa4I pr p9ra: j=e.

  6. 2aele baftI v`te tema& 9aeDu& jayfX Ane cahnI pae4lI bnavIne na&`va9I bjar jeva srs 9=e.

  7. s&cX Ane m0 -ega ca4va9I kf 2U4ae pDI jay 2e.

  8. Aek be cmcI kaca paEAa maema& dabI mUkI tenae rs maema& wtarva9I w0rsma& raht mXe 2e.

  9. sU&5nae -Ukae be cmcI, Aek cmcI mrI, Aek cmcI g&5aeDa Ane be mae4a cmca gaeX Aene -ega krIne AenI gaeXI krIne dU0 sa9e leva9I =rdI Ane w0rsma& faydae 9ay 2e.

  10. kbijyat rhetae haey tae ra{ae grm dU0ma& Aek cmcI 3I na&`Ine pIvu& bIje idvse pe4 saf AavI j=e.