zazi.com ...roj broj...
0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`
;kaD$
=o0

Alpzlk
wzrDa
p/Tya&ca
hXahX,
yayavr
Svnad
mhefIl
mu=ayro

kagva8I
vata$lap 
nvlk9a 
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm

phelIpu8I
-jgoiv&dm

AQ4avk
sdai=v
kI4lI

lok ivcar
tmara ivcar

Font Download  zazi@zazi.com


|| p&ca&g ||  ra=I -ivQy || suivcar || rmuj  || AjmavI juvo || hvaman ||

 

Send To Friend

AjmavI juvo
  1. :DlI bnavtI v`te `Irama& 9aeDa plaXIne k/= krela paE&Aa na&`va9I te paecI bne 2e A9va 9aeDae -at p8 na&`I =kay.

  2. kae9mIr Ane fUdInanI c4nIne v0u SvadIQ4 bnavva tema& Aek cmcI tel Ane car pa&c da8a ra:na na&`Ine k/= krva9I v0u SvaidQ4 lage 2e.

  3. kek, peS4/Iz Ane Aa:Sk/mna Slebne srXta9I kapvI haey tae 2rIne grm pa8Ima& baeXvI.

  4. kS4DR bnavtI v`te Aek cmcae m0 na`va9I Svad v0u sarae lage 2e.

  5. grmIna idvsaema& dU0 n fa4I jay te ma4e tema& 9aeDu& pa8I na&`vu Ane frI grm krvu&.

  6. ka&da sa&tXtI v`te cp4I `a&D na&`va9I ka&da kDk rhe 2e. tema& cp4I mI5u& na&`va9I p8 Du&gXI jLdI lal 9: jay 2e.

  7. jae telma& fI8 vXtu haey ke w-rae Aavtae haey tae tema& mI5anae 4ukDae A9va beŻ{a8 kaekm, A9va Aa&blInae 4ukDae na&`I devae je9I fI8 9=e nhI&.

  8. paE&Aana -Ukane =ekIne ba4lIma& -rI ra`ae k4les, b4akavDa, pe4Is vgerema& 4aeS4na -UkanI jGyaAe vaprI =kay.

  9. brfnI 4/e if/jma&9I ka7ae Tyare Aekad brfnae 4ukDae rheva d: bakInama& pa8I -rI frI mUkta& brf bhu jLdI bn=e.

  10. `aera =I&gda8anae -Ukae krI tene Aek idvs pa8Ima& plaXI ra`vu. Aa im[a8ne 2aeDma& na&`va9I w]am `atrnu& kam Aap=e.